Your Party Verhuur

Van Hamalstraat 1-B, 2678 TM, De Lier

info@yourpartyverhuur.nl

Artikel 1 – Definities

 1. De verhuurder: Your Party Verhuur
 2. De huurder: de persoon waarmee de verhuurder een overeenkomst heeft gesloten over de door verhuurder aangeboden zaken.
 3. Het gehuurde: De goederen en/of diensten die de huurder van de verhuurder huurt, dan wel wenst te huren.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en verhuurder die tot het gehuurde behoort.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Al het gehuurde is en blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. De huurder heeft geen recht om het gehuurde aan te passen.
 2. Bij het sluiten van een overeenkomst m.b.t. het gehuurde, dient de huurder zich ten alle tijden te legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.
 3. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht om een borgsom te vragen.
 4. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties van de in dezelfde periode ontstane defecten door of namens de verhuurder uitgevoerd op kosten van huurder.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle door verhuurder gebruikte prijzen zijn inclusief BTW, mits dit anders wordt vermeld.
 2. Alle prijzen die vermeld staan bij de verhuurbare producten gelden voor 1 dag (24 uur).

Artikel 4– Huurtermijn

 1. Al het gehuurde wordt voor tenminste 1 dag gehuurd, ook wanneer de huurder de zaak binnen 1 dag (24 uur) retourneert. Indien het gehuurde te laat geretourneerd wordt, zal de huurder een bedrag moeten betalen van nogmaals de huurprijs van het gehuurde dat te laat is geretourneerd.

Artikel 5 – Teruggave

 1. Het tijdstip van het retourneren van het gehuurde zal in overleg met de verhuurder en huurder worden kortgesloten.

Artikel 6 – Offertes en bestellingen

 1. De uitgebrachte offertes zijn ten alle tijden vrijblijvend en kunnen zonder reden door de huurder en verhuurder worden ingetrokken. Offertes blijven tot 14 dagen na uitbrengen offerte geldig (zie hiervoor datum op offerte).

Artikel 7 – Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de verhuurder een opdracht of bestelling schriftelijk of via de E-mail heeft bevestigd of op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst door huurder en verhuurder.
 2. Onjuistheden in de opdracht of bestelling dienen minimaal 48 uur van te voren kenbaar gemaakt te worden aan de verhuurder.
 3. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht om een bestelling te weigeren of annuleren. Hierdoor kan de verhuur nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade dat voortvloeit uit deze weigering of annulering.
 4. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht om een huurovereenkomst te ontbinden met een huurder.
 5. De administratie van de verhuurder strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.

Artikel 8 – Betalen

 1. Bij het zelf afhalen van de goederen, geldt het moment van afhalen als betaalmoment.
 2. Bij het bezorgen en het opbouwen van de goederen, dient het totale bedrag betaald te worden alvorens er gestart wordt met opbouwen.
 3. Indien is afgesproken dat betaling via rekening plaatsvindt dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien er niet binnen deze termijn een betaling plaats vindt, behoudt de verhuurder zich het recht om een incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de huurder.

Artikel 9 – Reserveren en annuleren

 1. Het is mogelijk om bij de verhuurder een reservering te plaatsen.
 2. Wanneer de huurder binnen 48 uur vóór aanvang van de huurperiode de huur van het gehuurde annuleert, is de huurder verplicht de helft van de overeengekomen huurprijs te voldoen aan de verhuurder.

Artikel 10 – Bezorgen, ophalen, opbouwen en afbouwen

 1. Voor het bezorgen, ophalen, opbouwen en afbouwen van het gehuurde worden kosten in rekening gebracht.
 2. Bij het bezorgen wordt het gehuurde afgegeven op de begane grond van de afgesproken locatie.
 3. De huurder is verantwoordelijkheid voor een goede laad- en losplaats voor de verhuurder.
 4. Indien bij de aflevering van het gehuurde niemand verschijnt of aanwezig is op de afgesproken plaats, is de verhuurder gerechtigd de volledige huursom van het gehuurde over de gehele overeengekomen periode in rekening te brengen.
 5. Indien de verhuurder op het moment van bezorgen waarneemt dat de locatie niet geschikt is voor de afgeleverde gehuurde goederen, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de door de verhuurder gemaakte bezorgkosten, een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij de huurder.
 6. Wanneer de goederen weer opgehaald worden door de verhuurder, dienen zij op de afgesproken plaats en het tijdstip klaar te staan en dienen zij op dezelfde manier aangeboden te worden als hoe zij zijn bezorgd.
 7. Wanneer de tent opgebouwd wordt door de verhuurder, dient de locatie op de afgesproken dag en het tijdstip startklaar te zijn voor het opbouwen van de tent.
 8. Wanneer de tent afgebouwd wordt door de verhuurder, dient de tent op de afgesproken dag en het tijdstip leeg te worden opgeleverd.
 9. Indien er door de verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt, omdat er afspraken niet na zijn gekomen, heeft de verhuurder het recht extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Verplichtingen huurder

 1. De huurder is verplicht om onmiddellijk het gehuurde te controleren op gebreken of klachten over het gehuurde. Wanneer de huurder enige opmerkingen heeft over het gehuurde, dient hij dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder bij het in ontvangst nemen.
 2. Na het moment van artikel 11, lid 1, is de verhuurder niet meer verantwoordelijk voor mankementen en schade aan het gehuurde.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aansprakelijkheid van derden in verband met de gehuurde zaken.
 4. De huurder heeft geen recht om de huurprijs van het gehuurde te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst binnen de gestelde termijnen.
 5. De huurder is verplicht te werk te gaan volgens de gebruiksaanwijzingen die bij het gehuurde is toegevoegd (Partytenten).
 6. Het is als huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren aan een derde partij, mits dit afgesproken is met, en schriftelijk bevestigd door de verhuurder.

Artikel 12 – Schoonmaken en kosten

 1. Het gehuurde wordt te alle tijden schoon en gebruiksklaar ter beschikking gesteld aan de huurder.
 2. De huurder dient het gehuurde, met de nadruk op tenten, schoon te retourneren aan de verhuurder.
 3. Statafelrokken hoeven niet gewassen te worden door de huurder. Wel dienen de rokken droog en zonder enige (etens)resten geretourneerd te worden.
 4. Indien het gehuurde vuil retour komt, heeft de verhuurder het recht om schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Tenten

 1. De tenten dienen ten alle tijden schoon retour te gaan naar de verhuurder.
 2. Het gebruik van open vuur, BBQ e.d. is niet toegestaan in de tenten.
 3. Het is verplicht om verwarmingen, heaters en verlichting zodanig te plaatsen in de tenten dat er geen schade aan de partytent kan ontstaan.
 4. Het beplakken of beschilderen van de tenten is zowel aan de binnenzijde als buitenzijde niet toegestaan. Ook mag er niks bevestigd worden aan de tentdoeken.
 5. Het versieren middels (crêpe)papier is niet toegestaan in de tenten. (de reden hiervan is dat het af kan geven door vocht).
 6. Het is niet toegestaan de tenten te plaatsen zonder vast te zetten.
 7. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt.

Artikel 14 – Schade en schadevergoeding

 1. Als huurder bent u ten alle tijden aansprakelijk voor diefstal, verlies en schade aan het gehuurde. Het gehuurde zal in deze gevallen tegen nieuwwaarde vergoed dienen te worden.
 2. De verhuurder bepaalt bij partytenten de hoogte van de schadevergoeding. Dit wordt gebaseerd op de gebruikswaarde van de partytent(en).
 3. De verhuurder heeft het recht om de schade door een specialist vast te laten stellen. De kosten hiervan dienen betaald te worden door de huurder.
 4. Wanneer u te maken heeft met diefstal, verlies en schade aan het gehuurde, dient u dit onmiddellijk bekend te maken aan de verhuurder.
 5. Wanneer schade aan het gehuurde niet gemeld wordt en de verhuurder de schade zelf constateert, heeft de verhuurder ten alle tijden het recht de huurder hier aansprakelijk voor te stellen en de kosten hiervan op huurder te verhalen.
 6. De huurder dient zich tijdens de huurperiode te verzekeren tegen: brand, storm, blikseminslag, diefstal, vernieling etc.
 7. De huurder is ten alle tijden gebonden aan de bevindingen van de verhuurder m.b.t. schade aan het gehuurde.
 8. De huurder heeft geen recht om de schadevergoeding te weigeren.

Artikel 15 – Weersverwachting

 1. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht om bij verwachting van extreem weer, zoals: storm, heftige regen en sneeuwval het gehuurde te annuleren.
 2. De huurder heeft bij annulering vanuit de verhuurder geen recht op schadevergoeding of enige andere vergoeding.
 3. Wanneer de verhuurder beslist het gehuurde te annuleren, zal het gehele door huurder betaalde bedrag binnen 5 werkdagen worden terugbetaald aan de huurder.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) aan zaken, percelen of personen die ontstaan tijdens de huurperiode van onze items. Ook niet voor handelingen door ons (of door onze werknemers) uitgevoerd bij plaatsing of ophalen van de gehuurde items.
 2. In de gevallen waarbij de verhuurder aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid zich beperken tot de huurprijs van de items. Ongeacht een eventuele dekking van de verzekeraar(s)
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
 4. Indien er straatwerk verwijderd dient te worden voor bevestiging van een tent of object is de verhuurder niet verantwoordelijk voor terugplaatsing hiervan.
 5. De verhuurder heeft geen verdere aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden.

 Artikel 17 – Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van de verhuurder wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de verhuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de huurder kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht aan de kant van verhuurder wordt onder andere verstaan:

– Schade ten gevolge van natuurrampen, brand, storm en andere ongevallen aan de kant van verhuurder.
– Overlijden, ziekte of ongeval van een of meer moeilijk te vervangen werknemers.
– Gedwongen bedrijfssluitingen, werkstakingen, oproer en elke andere mogelijke vorm van belemmering of storing veroorzaakt door derden.
– Storing en of gebreken aan vervoersmiddelen en/of apparatuur in eigendom van verhuurder.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op alle met ‘Your Party Verhuur’ gesloten overeenkomsten is alleen het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die er zijn tussen de verhuurder en de huurder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank in Den Haag.
 3. De verhuurder blijft bevoegd de huurder te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19 – Wijziging algemene voorwaarden

Your Party Verhuur behoudt zich het recht om op elk willekeurig tijdstip haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder hier de huurder van op de hoogte te hoeven te brengen.